Kup teraz:

12

[25.02,26.02,04.03,05.03,11.03,12.03,18.03,19.03,25.03,26.03,01.04,02.04,07.04,08.04,09.04,10.04,22.04,23.04,29.04,30.04,01.05,03.05,06.05,07.05,13.05,14.05,20.05,21.05,27.05,28.05]

i ciesz się szybką dostawą!

Paczkę wyślemy w kolejnym dniu roboczym

Paczkę wyślemy w kolejnym dniu roboczym

 

Regulamin

Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej mountreme.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z „Carmen” Sp. z o. o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej mountreme.pl .
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta „Carmen” z o. o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia „Carmen” z o. o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem „Carmen”  Sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 6. Płatności za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób: gotówką (za pobraniem, przy odbiorze towaru), przelewem na konto oraz przez system SHOPER. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. - płatności do szybkich przelewów elektronicznych, karty płatnicze VISA i MasterCard. 
 7. Dostępne formy płatności - karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 8. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).
 9. W sytuacji braku towaru na magazynie termin realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.
 10. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego „Carmen” z o. o. wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności. 
 11. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia „Carmen” z o.o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie
 12. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową czyli w chwili złożenia zamówienia, „Carmen” z o. o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia „Carmen”  sp. z o. o., oznaczenia , łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 13. „Carmen” z o. o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Kupuję i płacę”.
 14. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez „Carmen” Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez „Carmen”  z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. 

 

Ceny

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie mountreme.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów. 
 2. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

 

Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów zostaje wysłane za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia „Carmen” z o. o., oznaczenia „Carmen”  Sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego  prawa do zwrotu towaru, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy. 
 2. Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pomocą adresu e-mail sklep@mountreme.pl lub zadzwoń pod numer telefonu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 ). Ponowne wysłanie potwierdzenia zamówienia jest możliwe przez rok od daty zakupu towaru.

 

Faktura

 1. Faktura zawiera informacje o numerze zamówienia, adres, sposób płatności, ceny, informacje o kontakcie z „Carmen” z o.o. Faktura jest każdorazowo dołączana do paczki. 

 

Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne w godzinach od 9.00-15.00 – nr telefonu 668  461 366 lub 338172400 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). „Carmen” Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz „Carmen”  z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór jest zamieszczony na końcu Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Carmen Sp. z o.o. 43-385 Jasienica 829 z dopiskiem Mountreme) lub za pomocą poczty elektronicznej  {adres e –mail: sklep@mountreme.pl} lub osobiście w głównej siedzibie spółki Carmen Sp. z o.o.
 5. Carmen Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną oraz zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz „Carmen” z o.o. płatności. 
 6. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e – mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar „Carmen” z o.o.  nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar należy przesłać na adres: Carmen Sp. z o.o. 43-385 Jasienica 829 z dopiskiem Mountreme, wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku stwierdzenia korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie jego wartości. 

 

Tryb postepowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące konsumentów

 1. „Carmen” z o. o. odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje Towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane w siedzibie Spółki. Złożenie reklamacji może nastąpić również poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” na adres e-mail sklep@mountreme.pl
 3. „Carmen” z o. o. ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że „Carmen” z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez „Carmen”  Sp. z o.o. albo „Carmen”  Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez „Carmen” z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „Carmen”  Sp. z o.o.
 6. Jeżeli Towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. „Carmen” z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów „Carmen”  Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres „Carmen” z o.o. 43-385 Jasienica 829 z dopiskiem Mountreme. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 8. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy „Carmen” z o. o. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia Towaru do „Carmen”  Sp. z o. o., niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, „Carmen” z o. o. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia Towaru do „Carmen”  Sp. z o. o. oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez „Carmen” z o. o. usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.sklep.mountreme.pl mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej sklep@mountreme.pl wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 13. Odpowiedzialność „Carmen” z o. o. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona. 

 

Pomyłki przy dostawie

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rodzaju bądź ilości dostarczonego towaru klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym „Carmen” z o.o. Poprzez wypełnienie protokołu niezgodności dostawy i przesłanie go na adres e-mail sklep@mountreme.pl lub bezpośrednio na adres głównej siedziby „Carmen”  Sp. z o.o. 

 

Uszkodzenie towaru w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek w obecności klienta na miejscu wypełnić protokół szkody.
 2. Protokół szkody posiada zawsze Kurier.
 3. Protokół szkody należy uważnie przeczytać z uwzględnieniem zgodności danych oraz informacji i opisem stanu rzeczywistego paczki, ewentualnych uszkodzeń i niezgodności.
 4. W sytuacji napotkania odmowy możliwości sprawdzenia towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, należy spisać numer pracownika firmy kurierskiej oraz jego imię i nazwisko. Następnie dane te jak najszybciej przekazać do Działu Obsługi Klienta „Carmen” z o.o.  nr tel. 668 461 366 Ewentualnie na adres e-mail sklep@mountreme.pl Przyspieszy to działanie w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym i powiadomić Dział Obsługi Klienta Carmen Sp. z o.o.  668 461 366 lub na adres e-mail sklep@mountreme.pl

 

Marketing i promocje

 1. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newsletter, Carmen Sp. z o.o. świadczą również na rzecz Klienta usługę elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z funkcjonowaniem Spółki. Zapis do newsletter odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletter lub poprzez zaznaczenie stosownego checkbox w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletter lub przesyłając stosowne żądanie na adres kontakt@mountreme.pl

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Carmen”   z o.o. z siedzibą w Jasienicy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wymienionych w poniższych punktach, na podstawie art.  6  ust.  1  pkt.  a, b, c, f.
 2. Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe: Jeśli zarejestrowałeś się jako klient i założyłeś Konto Klienta „Carmen”  z o.o. on-line, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach rejestracji i weryfikacji Klienta. Umożliwiamy składanie zamówień w sklepie internetowym oraz korzystanie z innych narzędzi internetowych - wówczas dodatkowo przetwarzamy Twoje dane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Gdy jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji danych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, ochrony lub dochodzenia roszczeń. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, a także na podstawie przepisów prawa. Twoje dane przetwarzamy także dla rejestracji tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie Tobie możliwości dokonania zakupów, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, umożliwienie dokonania płatności różnymi kanałami, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, archiwizowania dokumentów. Twoje dane przetwarzamy także na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
 3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe: Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 4. Gromadzenie danych: Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

 1. Wykorzystywanie danych: Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 2. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi, takie jak: przedstawicielstwo handlowe, obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta  w systemach informatycznych; usługi przechowywania danych, usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przetwarzają je wyłącznie na cele „Carmen”  z o.o., a zatem nie wykorzystują ich dla swoich własnych celów. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takimi jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.
 3. W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe: Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać w następujących przypadkach: Żądać sprostowania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Żądać usunięcia danych możesz, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa; Żądać ograniczenia przetwarzania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony.
 4. Gdzie uzyskać informacje: „Carmen” z o.o. dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym administratorem pod adresem e-mail: sklep@mountreme.pl
 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziesz naszym Klientem, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzesz. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.  

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. i może być zmieniony przez „Carmen” z o. o.  z ważnych przyczyn: wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez „Carmen”  Sp. z o.o., istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez „Carmen”  Sp. z o.o.,  poprawy przez ZABI Sp. z o.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez „Carmen” z o. o. jednak nie wcześniej niż 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronach internetowych „Carmen”  Sp. z o.o.  Połączony z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 4. Istnieje możliwość nieodpłatnego zapoznanie się z treścią regulaminu, jak również nieodpłatnego pobrania wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem sklep.mountreme.pl, gdzie można się zapoznać z aktualną treścią regulaminu.
 5. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Konsumentem a „Carmen” z o. o. zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.). 

 

Definicje:

 1. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem mountreme.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. „Carmen” Sp. z o. o. - „Carmen”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014510, NIP 937-23-38-579, REGON 07271370600000 o kapitale zakładowym 4 000 000 zł z siedzibą w Jasienicy 829, 43-385 Jasienica. Kontakt: e-mail sklep@mountreme.pl , tel. 668461366

 

Do pobrania:

Formularz zwrotu - wzór

Formularz reklamacji - wzór

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl